To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Monday, 20th February 2017

Gaelic Language

A’ Ghàidhlig

Tha a' Ghàidhlig na pàirt cudthromach de chultar Loch Abair. Tha a' mhòr-chuid de ainmean-àite anns a' chànan le ciallaichean inntinneach agus eachdraidheil. Tha i a' toirt dhuinn sealladh eile air an t-saoghal agus beagan mu dhòigh-beatha na sgìre anns na bliadhnaichean a dh'fhalbh.

Gaelic Translated

Gaelic is an important part of the culture of Lochaber. The vast majority of place-names are in Gaelic and have descriptive and historical meanings. Gaelic gives us another view on the world and an insight into the past life of Lochaber.

Coltas an àite

Nuair a tha thu taobh a-muigh ann an Loch Abar, tha a’ Ghàidhlig timcheall oirbh. Tha ainmean nam beann, nan abhainn 's nan loch gar ceangal ri eachdraidh 's cultar na sgìre. Bidh tòrr ag ràdh gu bheil "faireachdainn" eadar-dhealaichte aig Alba agus gu sònraichte a' Ghàidhealtachd - 's dòcha gu bheil ainmean Gàidhlig a' cur ris. Le caistealan 's tobhtaichean, seallaidh ainmean-àite beagan mun sgìre 's muinntir an àite. Tha a’ Ghàidhlig a' toirt coltas sònraichte do Loch Abar.

Sense of place

When you're outdoors in Lochaber Gaelic surrounds you. The names of the mountains, hills, rivers and lochs all connect us to the history and culture of the area. People often say that there is a special 'feeling' to Scotland and especially the Highlands - perhaps the descriptive Gaelic names contribute to this feeling. Along with physical reminders like castles and ruins, Gaelic place-names help to tell the story of this land and its people. Gaelic helps to give Lochaber that special 'sense of place'.

Beagan a bharrachd

Nuair a tha thu anns an sgìre, nach ionnsaich thu beagan mun Ghàidhlig?  Beinn Nibheis, carson a thug iad "Nibheis" oirre?  Dè tha e ag innse dhuinn mun bheann? (*faic gu h-ìosal airson freagairt)

Learn more

While you are in Lochaber, why not learn a bit more about the Gaelic language? Take Ben Nevis for example - or more correctly Beinn Nibheis. What does Nibheis mean? And what does this tell us about past attitudes to the mountain? (*see below for answer)

Cànan Bheò

Tha a’ Ghàidhlig beò an latha an diugh agus bidh tòrr ga bruidhinn fhathast ann an Loch Abar. Bidh clann ga h-ionnsachadh anns na sgoiltean agus tha cùrsaichean 's leabhraichean abairt ri fhaighinn cuideachd. Cluinnear a’ Ghàidhlig cuideachd ann an taighean-seinnse na sgìre 's mar-sin, cum ag isteachd - 's dòcha gum bi a’ Ghàidhlig ga bruidhinn aig an ath-bhòrd ribh!

Living language

Gaelic isn't just about the past - it's also a lively living language, and many people in the area speak it and make their living directly from it. Children learn it in school, and there are courses in modern Gaelic and phrasebooks to help those who want to learn. It can be heard in pubs in the area, so keep your ears open - when you go out for a drink in Lochaber you might hear Gaelic at the next table!

Gabh pàirt!  Take Part!

*Nibheis means either venomous or heavenly Gaelic is an important part of the culture of Lochaber. The vast majority of place-names are in Gaelic and have descriptive and historical meanings. Gaelic gives us another view on the world and an insight into the past life of Lochaber.

Many thanks to Comunn na Gaidhlig for this information. To find out more about Gaelic and Lochaber's Gaelic-speaking community see www.lochabergaelic.org

  • Wildlife and Nature
  • Ben Nwvis
  • Must See